EN
ประกาศ
12/01/66

มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ

-

Read more
20/12/65

การขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)

-

Read more
12/07/65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

-

Read more
12/07/65

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

Read more
30/06/65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

-

Read more
28/06/65

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ พัฒนาโครงการบนพื้นที่ว่างเปล่าโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

-

Read more
13/06/65

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

-

Read more
25/04/65

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินทรัพย์ อาคาร พื้นที่ว่างเปล่า และสิ่งปลูกสร้าง สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

เพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อาคาร พื้นที่ว่างเปล่า และสิ่งปลูกสร้าง สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

Read more
28/02/65

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. 2565

Read more