EN
ประกาศ
25/04/65

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินทรัพย์ อาคาร พื้นที่ว่างเปล่า และสิ่งปลูกสร้าง สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

เพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อาคาร พื้นที่ว่างเปล่า และสิ่งปลูกสร้าง สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

Read more
28/02/65

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. 2565

Read more
28/02/65

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจค้นเจลล้างมือ (Liquid hand sanitizer)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจค้นเจลล้างมือ (Liquid hand sanitizer)

Read more
28/02/65

ประกาศ เรื่อง กำหนดรายการวัตถุต้องห้ามซึ่งห้ามนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. 2565

กำหนดรายการวัตถุต้องห้ามซึ่งห้ามนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. 2565

Read more
11/01/65

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับการประชุม สัมมนา และรับรองคณะ ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

Read more
30/07/64

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าภาระการใช้อาคารคลังสินค้า ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าภาระการใช้อาคารคลังสินค้า ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

Read more
30/07/64

ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้อาคารคลังสินค้า ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้อาคารคลังสินค้า ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

Read more
18/09/63

แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Airport Service Quality (ASQ)

แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Airport Service Quality (ASQ)

Read more
24/06/63

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยท่าอากาศยานอู่ตะเภา (Aerodrome Safety Policy) ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยท่าอากาศยานอู่ตะเภา (Aerodrome Safety Policy) ประจำปี ๒๕๖๓

Read more