EN

Internships

 

 

 

การสมัครฝึกงานกับท่าอากาศยาน (Internship Application)

ช่วงเวลาการรับนักศึกษาฝึกงานแบ่ง 3 ช่วง ดังนี้
1. ม.ค. - เม.ย.
2. พ.ค. - ส.ค.
3. ก.ย. - ธ.ค.
โดยสาขาที่เรียนต้องตรงตามตำแหน่งที่ต้องฝึกงาน

เพราะเหตุใดจึงควรฝึกงานกับเรา (Why intern with us?)

ได้รับความรู้ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสนามบิน การบริหารธุรกิจการจัดการท่าอากาศยาน การบัญชี อีกทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริง

ติดต่อเรา (Contact Us)

ทางเว็บไซต์ : http://www.utapao.com
โทร/fax : 038 245 910