EN

Safety & Security

การให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน (Airport Emergency Service)

แผนฉุกเฉินของท่าอากาศยาน
สนามบินอู่ตะเภาประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านการแพทย์ภายในสนามบินเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในทันที โดยมีทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินรับผิดชอบในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินการกู้ภัยและดับเพลิง รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสนามบินทางสนามบินอู่ตะเภามีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางหน่วยงานด้านการแพทย์ทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆภายในสนามบิน เช่น เหตุวางระเบิดรวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสารเคมีและโรคระบาด


โครงสร้างความปลอดภัยพื้นฐาน
ทางท่าอากาศยานมีรถดับเพลิงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้ภายใน 2 นาที และสามารถควบคุมเหตุเพลิงได้ภายในไม่เกิน 1 นาทีตามด้วยการกู้ภัยและเคลื่อนย้ายไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง.

ความปลอดภัยในท่าอากาศยาน (Aerodrome Safety)

ระบบการจัดการความปลอดภัย

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดการด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและระดับประเทศเพื่อให้บรรลุระดับความปลอดภัยสูงสุดหน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบินมีส่วนร่วมในการดำเนินการและปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย โดยหน้าที่หลักของหน่วยรักษาความปลอดภัยสนามบินมีดังนี้
- ตรวจสอบว่ากระบวนการด้านความปลอดภัยทั้งหมดภายในองค์กรมีความสอดคล้องกัน
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบระดับความอันตรายได้อย่างน่าเชื่อถือ
- ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการความปลอดภัย