EN

Our Leadership

คณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

พล.ร.อ. ชาติชาย ศรีวรขาน
ประธานกรรมการ/ผู้บัญชาการทหารเรือ

ประวัติ

พล.ร.ท.วรพล ทองปรีชา
คณะกรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ประวัติ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ/คณะกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง/คณะกรรมการ