EN

Our Leadership

คณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

พล.ร.อ. ชาติชาย ศรีวรขาน
ประธานกรรมการ/ผู้บัญชาการทหารเรือ

ประวัติ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ประวัติ

พล.ร.อ.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

ประวัติ

พล.ร.ท.วรพล ทองปรีชา
คณะกรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ประวัติ

พล.ร.ต.ณพ พรรณเชษฐ์

รองปลัดบัญชีทหารเรือ

พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ

ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ/คณะกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง/คณะกรรมการ