EN

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

แผนยุทธศาสตร์ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปี พ.ศ. 2565-2570 ฉบับทบทวน (ประจำปี พ.ศ. 2566)

แผนปฏิบัติการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

แผนปฏิบัติการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจใหม่ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจใหม่ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

โครงการลงทุนที่สำคัญ

โครงการที่สำคัญของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา