EN

Government Policy

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด

แนวทางในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน