TH
Announcements
12/07/22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

-

Read more
12/07/22

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

Read more
30/06/22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

-

Read more
28/06/22

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ พัฒนาโครงการบนพื้นที่ว่างเปล่าโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

-

Read more
13/06/22

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

-

Read more
25/04/22

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินทรัพย์ อาคาร พื้นที่ว่างเปล่า และสิ่งปลูกสร้าง สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

เพื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อาคาร พื้นที่ว่างเปล่า และสิ่งปลูกสร้าง สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

Read more
28/02/22

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน พ.ศ. 2565

Read more
28/02/22

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจค้นเจลล้างมือ (Liquid hand sanitizer)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจค้นเจลล้างมือ (Liquid hand sanitizer)

Read more
28/02/22

ประกาศ เรื่อง กำหนดรายการวัตถุต้องห้ามซึ่งห้ามนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. 2565

กำหนดรายการวัตถุต้องห้ามซึ่งห้ามนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นบนอากาศยาน พ.ศ. 2565

Read more