TH
Announcements
08/01/21

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Aerodrome Safety Policy) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยท่าอากาศยาน

Read more
18/09/20

แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Airport Service Quality (ASQ)

แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Airport Service Quality (ASQ)

Read more
02/09/20

ประกาศการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เรื่อง ให้เคลื่อนย้ายอากาศยาน

ประกาศ เรื่อง ให้เคลื่อนย้ายอากาศยาน

Read more
24/07/20

ประกาศ เรื่อง ขอให้มาติดต่อรับเงินหลักประกันสัญญาคงค้าง

ประกาศ เรื่อง ขอให้มาติดต่อรับเงินหลักประกันสัญญาคงค้าง

Read more
24/06/20

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยท่าอากาศยานอู่ตะเภา (Aerodrome Safety Policy) ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยท่าอากาศยานอู่ตะเภา (Aerodrome Safety Policy) ประจำปี ๒๕๖๓

Read more
08/11/19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการให้บริการคลังสินค้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบการให้บริการคลังสินค้า

Read more
09/10/19

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างทุนหมุนเวียนของท่าอากาศยานอู่ตะเภา ปี ๖๒

-

Read more
02/10/19

อัตราค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน (Aircraft Parking Fee Announcement)

อัตราค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน (Aircraft Parking Fee Announcement)

Read more
02/10/19

อัตราค่ากระแสไฟฟ้า และค่าบริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

อัตราค่ากระแสไฟฟ้า และค่าบริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

Read more