EN

Policy

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

        เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทรศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การท่อกาศยานคู่ตะเภา ได้กำหนดนโยบายดันการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ให้บุคลากรทุกระดับ ทุกคน ยึดถือเป็นแถวทางการปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน ป็นธรรม มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้โดยสารและผู้ประกอบการโดยแท้จริง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารงานของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมุ่งเน้นในการปฏิบัติงาน ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี (Good Governance) คือ

๑.หลักประสิทธิพล (Effectiveness)

๒.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

๓.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

๔.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)

๕.หลักความโปร่งใส (Transparency)

๖.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

๗.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)

๘.หลักนิติธรรม (Rule of Law)

๙.หลักความเสมอภาค (Equity)

๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

        ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการของการท่าอากาศยานคู่ตะเภา เกิดประโยชน์ต่อผู้โดยสารและผู้ประกอบการโดยท้จริง อันจะทำให้เกิดความั่นใจละศรัทธาในการบริหารงานภาครัฐ การท่าอากาศยานอู่ตะเกาจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดัานองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงานรวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง