EN

Data & Services

ข้อมูล และสถิติของการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

สถิติผู้โดยสาร กทภ. งป. 2567

ผลสำรวจความพึงพอใจ

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งป. 65