EN

Data & Services

ข้อมูล และสถิติของการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

สถิติผู้โดยสาร ปี 2559-2566

ผลสำรวจความพึงพอใจ

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ งป. 65