EN

Data & Services

ข้อมูล และสถิติของการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา

สถิติผู้โดยสาร ปี 2558-2565

สถิติผู้โดยสารทั้งในและระหว่างประเทศ พร้อมกราฟ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

No data available