EN
ข่าวสาร

การท่าอากาศยานอู่ตะเภานำคณะผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงานการดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • 25/07/66
  • 119 views
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเรือตรี เกียรติกูล สุวรรณ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นำคณะผู้บริหารและพนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเข้าศึกษาดูงานฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ตลอดจนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติงานและการบริหารงานดับเพลิงและกู้ภัย มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดรองรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
Share :