EN
ประกาศ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก กทภ. บรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างทุนหมุนเวียน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

  • 15/01/67
  • 2,242 views
ด้วยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานและลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา อาศัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2552 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก การท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพื่อเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างทุนหมุนเวียนของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) พนักงานทุนหมุนเวียน
      1.1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา
             - เจ้าหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
             - เจ้าหน้าที่พัฒนากิจการ จำนวน 1 อัตรา
             - เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
             - เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา จำนวน 1 อัตรา
             - เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
       1.2) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา
              - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

2.) ลูกจ้างทุนหมุนเวียน
      2.1) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา
             - เจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 อัตรา
             - เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน จำนวน 2 อัตรา
             - พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

3.) การรับสมัคร
     3.1) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
             - ผู้ประสงค์จะรับสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มกราคม พ.ศ.2567 ในวันและเวลาราชการ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองกำลังพล การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

สามารถดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ไฟล์เอกสารด้านล่างนี้
Share :
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก กทภ งป67 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก กทภ งป67.pdf
ใบสมัครบุคคลภายนอก ใบสมัครบุคคลภายนอก.pdf