TH
News
09/11/21

ขอประชาสัมพันธ์พื้นที่สื่อโฆษณาภายในอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Catalog) เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นที่สื่อโฆษณาภายในอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

Read more
04/11/21

สถานเอกอัครราชทูตประเทศเดนมาร์กประจำประเทศไทย (Royal Danish Embassy Bangkok) ร่วมกับ Danish Aviation Group (DAG) จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Program South East Asia Roadshow 2021

นำเชิญ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดย พล.ร.อ.วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าร่วมงาน และบรรยาสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และแผนพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ในอนาคต

Read more
03/11/21

คณะกรรมการบริการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือและการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นำบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบบมหภาค ในภารกิจการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการประเมินผลประโยชน์เชิงมหาภาค (Economic Benefit and Impact) ของการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Read more
29/10/21

สำนักงานจังหวัดระยอง และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมกับการท่าอากาศยานอู่ตะเภาและคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานอู่ตะเภา จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศในพื้นที่นำร่อง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้

Read more
19/08/21

พล.ร.ท.วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัท โพรโพซ จำกัด ร่วมมอบเครื่องบำบัดอากาศ พร้อมกับอุปกรณ์ และของใช้จำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบินทหารเรือ

เพื่อใช้ประโยชน์ภายในสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.6 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด(Covid-19)

Read more
15/02/21

การขออนุญาตก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

การขออนุญาตก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

Read more
04/02/21

บริษัท เวคเตอร์ ไทย เทคโนโลยี จํากัด ได้เข้าพบและมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

บริษัท เวคเตอร์ ไทย เทคโนโลยี จํากัด ได้เข้าพบและมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

Read more
02/12/20

พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร

พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร

Read more
30/10/19

พลเรือโทกฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในพิธีสักการะบวงสรวง และทำบุญ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

-

Read more