EN

Policy

นโยบายความปลอดภัย

          กองทัพเรือจะบริหารและพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีขีดความสามารถเป็นสนามบินพาณิชย์สากล ที่สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบินให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก กองทัพเรือจะมอบให้คณะกรรมการบริหารสนามบินอู่ตะเภา ทำหน้าที่บริหารสนามบินอู่ตะเภาเฉพาะส่วนของกิจการบินพาณิชย์ โดยพิจารณาให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การควบคุมขององค์กรที่ ทร. จัดตั้งขึ้น ทร. จะจัดตั้งองค์กรเพื่อควบคุม กำกับดูแลภาคเอกชน ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ามาบริการสนามบินอู่ตะเภา เฉพาะส่วนของกิจการบินพาณิชย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไข และนโยบายที่คณะกรรมการฯ กำหนด การดำเนินกิจการของภาคเอกชนในด้านกิจการบินพาณิชย์ ให้หมายถึงการลงทุนในการบริการ และพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

นโยบายความปลอดภัยท่าอากาศยาน ประจำปี 2566