EN
News
News

กิจกรรม Travel Agent Fam Trip

  • 24/06/67
  • 100 views
ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและ KOL จำนวน 6 ท่าน จากนครเฉิงตูสาธารณะรัฐประชาชนจีน เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวใน จ.ระยอง วันที่ 12-16 มิถุนายน 2567

คณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 7 ท่าน จากนครกว่างโจ เมืองเซินเจิ้นและเมืองฉางซา สาธารณะรัฐประชาชนจีน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Live Streaming จาก AirAsia 1 ท่าน เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวในจ.ระยอง วันที่ 21-22 มิถุนายน 2567

****** 
Upcoming Event ******
- งาน Amazing Beach Live Festival
วันที่ 12 - 14 ก.ค. 2567 ชายหาดแหลมเจริญ
กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวทางทะเลช่วง Low Season เอาใจสาย Soft Adventure กับความหลากหลายของกิจกรรม Beach Live เช่น กิจกรรมกีฬาทางน้ำ, ดนตรี
หรือศิลปะที่กำลังเป็นที่สนใจในกระแส ไปจนถึงการออกร้านขายสินค้าจากชุมชนในพื้นที่
- งาน Trail Master Series วันที่ 14 ก.ค. 2567
St. Andrews International School, Green Valley, Ban Chang, Rayong
- งาน I|lumination อ่างเก็บน้ำดอกกราย
วันที่ 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 2567

Share :
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking