EN
News
News

ท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรับมือการก่อวินาศกรรม (Contingency Plan Exercise “Sabotage” : CPES 2019) ประจำปี ๒๕๖๒

  • 27/09/62
  • 228 views
    ท่าอากาศยานอู่ตะเภาได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรับมือการก่อวินาศกรรม (Contingency Plan Exercise “Sabotage” : CPES 2019) ประจำปี ๒๕๖๒ น.อ. นพดล สมชื่อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นประธานในการฝึกซ้อม โดยมี กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่าอากาศยานอู่ตะเภา หน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม ณ อาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๑ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทั้งนี้ การฝึกซ้อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนเผชิญเหตุของท่าอากาศยาน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
Share :
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking