TH
News
News

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท19 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน ในช่วงวันที่ 23-30 เมษายน พ.ศ. 2564

  • 23/04/21
  • 1,103 views
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท19 ในช่วงเวลานี้ ทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จึงขออนุญาตแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมจากประกาศที่ผ่านมา โดยอยู่ในระหว่างช่วงวันที่ 23 - 30 เมษายน 2564
ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ระบบ AVA Live chat และเคาน์เตอร์ไทยแอร์เอเชีย ณ สนามบินอู่ตะเภา
Share :
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking