TH
News
News

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดใช้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GPS (GPS Jammer) บริเวณสนามบิน

  • 10/04/24
  • 868 views
รู้หรือไม่? การใช้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GPS หรือที่ส่วนใหญ่เรียกกันว่า GPS Jammer นั้น อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบินได้!

เครื่องบินมีการใช้สัญญาณ GPS เพื่ออ้างอิงจุดพิกัดต่าง ๆ บนเส้นทางบินเพื่อใช้ในการนำทางในปัจจุบัน ดังนั้นการใช้ GPS Jammer นั้น ส่งผลให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่เครื่องบินจะได้รับ และสุดท้ายอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบินได้

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ร่วมกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้งดการใช้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณ GPS หรือ GPS Jammer บริเวณสนามบิน ทั้งนี้หากใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว โดยไม่ได้แจ้งขอใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. จะเข้าข่ายกระทำความผิดมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ รวมถึงหากนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยเป็นการรบกวนคลื่นสัญญาณ ซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ จะเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 59/2 (2) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 109/2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
Share :
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking