EN
News
News

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการกักตัว

  • 25/10/64
  • 772 views

การท่าอากาศยานอู่ตะเภาประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการกักตัว โดยมีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณข้อมูลจาก :
CAAT การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย >> ประกาศ กพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

Share :
AIRPORT SERVICES
Free Wi-Fi Service
Money Exchange
Shopping
Dining
Airport Parking