EN
ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว การยกระดับของมาตรฐานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เป็นสนามบินสาธารณะ

  • 24/05/65
  • 323 views

พรุ่งนี้ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว การยกระดับของมาตรฐานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา เป็นสนามบินสาธารณะ

"อู่ตะเภาเดินหน้า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล"  TAKE OFF THE BEYOND  ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ซึ่งดำเนินการโดย กองทัพเรือ โดยการท่าอากาศยานอู่ตะเภามีคุณสมบูรณ์ครบถ้วนตามความในมาตรา ๖๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไข้เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้กับกองทัพเรือ เพื่อให้การท่าอากาศยานอู่ตะเภาดำเนินงานสนามบินสาธารณะต่อไป ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญอีกขั้นของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

Share :