EN
ข่าวสาร

ก้าวไปอีกขั้น สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจาก CAAT

  • 02/03/65
  • 571 views

      ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) พลเรือเอก วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้รับมอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) โดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT เป็นผู้มอบ

   การท่าอากาศยานอู่ตะเภาภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพเรือ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง มาตั้งแต่ พ.ศ.2558 เพื่อให้สนามบินอู่ตะเภามีความเป็นมาตรฐานสากล และได้ยื่นความจำนงขอให้ CAAT เข้ามาตรวจสอบประเมินตามข้อกำหนดของ CAAT ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้      ในระหว่างการตรวจประเมิน CAAT และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด    เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลตามที่กำหนดไว้ได้

       ใบรับรองนี้ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง กองทัพเรือ และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบิน   ให้มีความเป็นมาตรฐาน ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ     ในการแข่งขันของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและเอื้ออํานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาในทุกๆ ด้านของประเทศ โดยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ได้รับใบอนุญาตในการเปิดให้บริการ    แก่สาธารณะที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสนามบินสาธารณะเป็นแห่งที่สองและเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งแรกที่ได้รับมอบใบรับรองนี้ ภายใต้การพิจารณาด้วยกระบวนการใหม่ตามมาตรฐานสากล ภายหลังการจัดตั้ง CAAT จึงนับเป็นก้าวสำคัญของโครงการ EEC และเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Share :