TH
News

คณะกรรมการบริการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือและการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นำบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

  • 03/11/21
  • 493 views
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ด้วย คณะกรรมการบริการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รองประธาน กพอ.ทร. และการท่าอากาศยานอู่ตะเภาโดย พล.ร.อ. วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นำบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดย น.อ.สมนึก แก้วมะเริง ให้กับ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยสำนักงานยุทธศาสตร์องค์กร (สนย.) นำคณะโดย ดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู่ช่วยเลขาธิการ และมูลนิธิสถาบัยวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบบมหภาค ในภารกิจการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการประเมินผลประโยชน์เชิงมหาภาค (Economic Benefit and Impact) ของการดำเนินงานโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
Share :