About Us

History Vision Mission/Strategy Structure Administrator Policy Measure Development Plan แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
การท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ
ประธานกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
พล.ร.อ. ทวีชัย บุญอนันต์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


พล.ร.อ. โสภณ วัฒนมงคล
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี
คณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


พล.ร.ต. ชาติชาย ศรีวรขาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


ผู้แทนสำนักงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


ผู้แทนกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


พล.ร.ต. ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล
คณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภาและผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


พล.ร.ต. วรพล ทองปรีชา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภาCopyright 2017 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.