คณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
พล.ร.อ. รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
คณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


พล.ร.อ. โสภณ วัฒนมงคล
คณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา


พล.ร.ท. อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์
คณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
นางสาว สุนีย์ มงคลเลิศพาณิช
คณะกรรมการบริหารกองทุน
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


นาย สมชัย รอดเรือง
คณะกรรมการบริหารกองทุน
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


พล.ร.ต. วรพล ทองปรีชา
คณะกรรมการบริหารกองทุน
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา


พล.ร.ต. ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล
คณะกรรมการบริหารกองทุน
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
Copyright 2019 - U-Tapao Rayong Pattaya International Airport - All Rights Reserved.