Site Search

Slide 1 jFlow Plus
Slide 2 jFlow Plus
Slide 3 jFlow Plusแผนการพัฒนา

ภายหลังเหตุการณ์ปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง รัฐบาลได้เห็นความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-พัทยา ให้มากขึ้น จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่โดยใช้รูปแบบใกล้เคียงกับท่าอากาศยานพิษณุโลก

Copyright © 2011 - All Rights Reserved -Utapao.com